Obchodní podmínky

1. Obecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup na webové stránce www.jakseucitanglicky.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je English in Levels s.r.o., se sídlem Gorkého 2069, Pardubice, 530 02, IČ: 01770161, (více v sekci kontakty). Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím – spotřebitelem neupravené obchodními podmínkami se řídí občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím – podnikatelem neupravené obchodními podmínkami se řídí obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.). Tento materiál je informačním produktem. Jakékoliv šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora je zakázáno. Objednávkou tohoto programu přijímáte, že jakékoliv použití informací z tréninkových materiálů a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze zodpovědností kupujícího a prodávající za ně nenese žádnou zodpovědnost.

2. Objednávka

Kupující objednává vybrané služby vyplněním elektronického formuláře objednávky. Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Odeslaná objednávka je závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje zprostředkovat kupujícímu objednané služby a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu služeb. Kupující si kupuje přístup do členské sekce na 1 rok. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup na webové stránce www.jakseucitanglicky.cz společnosti English in Levels s.r.o. a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky zveřejněné na webových stránkách prodávajícího jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která vzniká vyplněním a odesláním objednávky.

3. Cena zboží, faktury

V souhrnu přihlášky najdete všechny ceny služeb s DPH v zákonné výši. Faktura: Ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad – fakturu, který slouží jako doklad o zakoupení zboží.

4. Forma a způsob platby

Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti GOPAY s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GOPAY s.r.o. Možnosti plateb: a) Online platební kartou: VISA, VISA electron, MasterCard, Maestro b) Bankovním převodem c) PayPal

5. Zabezpečení

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

6. Dodací podmínky

Do 24 hodin po uhrazení závazné objednávky, budou zaslány kupujícímu přístupové údaje do členské sekce. V členské sekci jsou k dispozici vzdělávací videa programu Jak se učit anglicky a další výukové materiály k tomuto programu.

7. Záruka vrácení peněz

Prodávající ručí kupujícímu zárukou spokojenosti a garancí vrácení peněz po dobu 30 dnů od objednávky. Jak se učit anglicky je vzdělávací program. Pokud byste do třiceti dnů od objednávky nebyli s tímto programem spokojeni, vrátíme vám peníze zpět a to bez jakýchkoliv otázek a podmínek.

Po odstoupení od smlouvy bude znemožněn přístup do členské sekce placeného online programu Jak se učit anglicky případně k dalším bonusům z programu. Odstoupení je nutno podat elektronickou formou na email: info@jakseucitanglicky.cz s prohlášením, že kupující od smlouvy odstupuje a s přiložením kopie faktury / daňového dokladu a data nákupu. Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy.

 

8. Ochrana osobních údajů

Společnost English in Levels s.r.o. se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter osobních a firemních dat kupujícího, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Osobní data i údaje o nákupech jsou ukládány v databázi se zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám. Vyplněním objednávkového formuláře souhlasí kupující se zařazením všech vyplněných osobních údajů do databáze společnosti English in Levels s.r.o. jakožto správce, a s jejich následným zpracováním pro marketingové účely a obchodní sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu. Zároveň kupující uděluje souhlas s tím, aby mu prodávající zasílal informace o připravovaných akcích a nabídce svých obchodních partnerů.

 

9. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 11.10.2015. Prodávající si vyhrazuje právo na změny bez předchozího upozornění.